50/50 Hybrid. THC - 13.19%, CBG - .25%

Orange Sherbet 1g